Община Баните предоставя социални услуги на уязвими жители по проект „Патронажна грижа +“

02 Dec, 2021

През месец септември 2021 стартира изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-6.002-0140-C01 „Патронажна грижа + в община Баните “, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Вече трети месец се осигурява подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина.

От стартирането на проекта 53 потребители от общината са получили мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Услугите се предоставят от 7 домашни помощника и 1 медицинско лице, които преминаха обучение преди стартиране изпълнението на дейностите.

В рамките на обучението, наетият персонал се запозна с целите и дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми, методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастните хора и хора с увреждания, за да може чрез изпълнението на проектните дейности да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.

Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура