WWF наблюдава старите гори в България

03 Aug, 2021

Природозащитната организация WWF започва работа по мониторинг на старите гори у нас, обявени за опазване.

Картирането и поставянето им под защита може да се счита като много важна стъпка на държавата в посока защита на природното ни богатство. Тя идва в отговор на приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие до 2030 година. Защитата на старите гори ще осигури и опазване на пъстрия животински и растителен свят, чиито дом са те.

Опазването на старите гори не бива да бъде разглеждано като еднократен акт. Това е процес, чието начало е свързано с избора и обособяването на подходящи комплекси от горски масиви за опазване. Също толкова важно е впоследствие и тяхното поддържане и евентуално разширяване. На този етап, един от най-важните инструменти за обезпечаване на постигнатите резултати се очертава регулярният мониторинг, коментира главният експерт в практика „Гори“ на WWF Нели Дончева.

Дългосрочният мониторинг на старите гори следва да включва дейности, насочени към проследяване на състоянието им в няколко аспекта. В тази връзка WWF ще следи за:

1.  промяна на границите, площите и наименованията на подотделите на старите гори в горскостопанските планове;

2.  спазване на ограниченията за водене на горскостопански мероприятия на териториите на старите гори;

3.  унищожаване на площи в случай, че стари гори са засегнати от инфраструктурни проекти;

4.  спазване на ограниченията, заложени в нормативната уредба в случаи, при които е извеждана сеч за поддържане на налични инфраструктурни обекти като пътища, далекопроводи, газопроводи, кариери, язовири, ремонт на съществуващи водопроводи и др.;

5.  санитарни сечи, съобразно изискванията на чл. 72, т. 6 от Наредба 8 за сечите в горите. С други думи, при наличие на повреди при 50% от насажденията е позволено извеждането на санитарна сеч в старите гори;

6. големи по размер незаконни сечи;

7. интензивно опожаряване;

8. цялостното състояние на старите гори и процесите, които протичат в тях;

9. промяна в типа на местообитанията;

10. сукцесионни изменения, които могат да са резултат от човешка намеса, както и от промяна във факторите на средата, като например климатичната криза.

Защо са важни старите гори?

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България.

Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 м височина и 1 – 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени.

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура