Община Доспат обяви прием на заявления за потребители на социалната услуга „Патронажна грижа +“

27 Apr, 2021

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа +“, Община Доспат обяви подбор на кандидати за потребители по проекта.

В рамките на проект „Патронажна грижа +“ в Община Доспат ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Доспат.

Целта на Направление 1 „Патронажна грижа“ е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.

Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:
·         Хора с увреждания;
·         Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
·         Лица над 54 г.

Кандидат – потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление от кандидата (по образец);
2. Заверено копие на документ за самоличност; Заверено копие на документ за самоличност на представителя (ако е приложимо);
3. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) – в случай на упълномощаване;
4. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
5. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Доспат и сградата на общинска администрация, ул. „ Капитан Петко войвода“ 3, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Срок за подаване на документи – до 7 май 2021 г. (включително).

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на община Доспат.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура