Пожароопасен сезон за горите в Смолянско

13 Apr, 2021

Във връзка с повишаването на температурите, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари, областният управител Недялко Славов със заповед определи пожароопасния сезон в област Смолян да бъде за периода от 14 април 2021 г. до 30 ноември 2021 г.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Съгласно Закона за горите, органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната дирекция по горите самостоятелно или съвместно осъществяват контрол по изпълнението на противопожарните мерки и мероприятия в горските територии.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура