Модернизация на уличното осветление в Смолян

08 Jan, 2021

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” /ИПГВР/ , Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 лв.

В тази връзка е одобрено и проектно предложение “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“ на Община Смолян, финансирано от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021, по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“.

Планира се подмяна с LED – осветление на целия град. Проектът е за внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян, включващи доставка и монтаж на нови светлоизточници, както и изпълнението на нова система за енергиен и експлоатационен мониторинг.

Основна цел на проектното предложение е подобряване условията на живот на населението на град Смолян чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града.

Специфични цели са намаляване на потреблението на енергия и намаляване емисиите на СО2, спестяване на разходите за поддръжка на системата за външно изкуствено осветление.

Одобреният бюджет е 784 066.35 лева – безвъзмездна помощ със срок на изпълнение 18 месеца.

Дейностите по проекта включват реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян чрез прилагане на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели светлоизточници с висок разход на енергия, така и реализирането на нова системата за енергиен и експлоатационен мониторинг.

След реализирането на енергоспестяващите мерки, заложени в енергийното обследване и инвестиционния проект, ще се постига високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата. Ще бъдат подменени над 3000 светлоизточника.

Системата ще позволява измерване на различни параметри на мрежата включително и измерване в реално време и/или за период консумация, позволява обработката на данни, анализи, товарови графици и други.
Въвеждане на система за управление и мониторинг, която ще позволява прецизно настройване на времето за работа, като намалението на часовете за работа се явява промяна на режима на светене, от режим включване. Промяната на режима се явява намаление на консумацията на дневна електроенергия изразено в 368 часа годишно.

Въвеждането на непрекъснат автоматизиран енергиен мониторинг и управление на системата ще позволи на техническия и управленческия състав да разполагат с необходимата им информация, свързана с изправността на системата 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, давайки възможност да се оптимизират разходите свързани с консумацията и цената на енергията и използването на енергийните ресурси.

Прогнозните годишни намаления на емисиите на CO2 се изчисляват на 1 118.95 тонове CO2 еквивалент.
Прогнозни годишни енергийни спестявания – 948.30 MWh/y
Прогнозни парични спестявания в евро/година – 91 634.50

Брой хора, които ще се възползват от повишената енергийна ефективност – 27 505.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с норвежки партньор – Център за енергийна ефективност „Еко Сентерет“, гр. Орста, Норвегия, организация с практика в области като отопление, охлаждане, автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен мениджмънт и др.

Със своя опит и добри практики в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, компанията ще допринесе за успешното реализиране и на настоящия проект. „Еко Сентерет“ за втори път партнират на Община Смолян по ФМ на ЕИП (Норвежката програма).

Други дейности по проекта са управление, подготовка на процедури за избор на изпълнители на дейностите, строителен и авторски надзор, публичност и комуникация и независим финансов одит на разходите по проекта.

 

Снимка: © Юлия Лазарова

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето