Общинският съвет в Смолян ще заседава на 26 ноември

19 Nov, 2020

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 26 ноември 2020 г. от 13:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния дневен ред:


1.Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на Началника на РУ МВР – Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово хранене” ЕООД с ЕИК:120506497.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Отмяна на Решение № 337/29.10.2020 г. на Общински съвет Смолян, като незаконосъобразно.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


4.Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител на област Смолян за ново обсъждане Решение № 358 прието на заседание състояло се на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


5.Кандидатстване на Община Смолян с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 2, финансирано по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху втори и приземен етаж на сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по КККР на с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост в полза на Народно Читалище „Светлина 1925 „ с. Момчиловци.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Наука 1928 “с. Солища, част от сграда с идентификатор 68000.502.74.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68000.502.74 по КККР на с. Солища , община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10.Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.831 по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, ведно със сграда с идентификатор 83274.501.831.1 – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11.Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.25 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Магдалена Христева.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.914.240 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13.Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.774 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС .
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Изкупуване на поземлен имот № 57, кв. 39 и 44 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15.Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.130 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.202 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17.Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18.Вземане решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане писмено предложение до Президента на Република България за именуване на безименен връх в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19.Питания, становища и други.


 

 

  • Снимка: Христина Димова

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето