Община Смолян с патронажна грижа за хора в нужда до 15 май 2021г.

19 Nov, 2020

Кметът на Община Смолян подписа допълнително споразумение за изпълнение на Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Компонент 4.

С подписването на Допълнителното споразумение се осигурява предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в редица населени места на територията на общината от 16.11.2020 г. до 15.05.2021 година.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от община Смолян.

Специфични цели:

  1. Подкрепа на хората с увреждания, чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в техните домове, съобразени със специфичните им потребности;
  2. Разширяване на обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на възрастните хората, лицата с увреждане и техните семейства.

Включени са следните дейности: помощ в домашна среда;  медицинска рехабилитация; двигателна рехабилитация; психологическа подкрепа и консултации.

723 518,40 лева е максималната стойност по Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ и BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ и BG05M9OP001-2.103 „„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4“.

До 16.11.2020 година от дейностите предлагани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси са се възползвали – по Компонент 2 – 137 човека и по Компонент 3 – 384 човека от 29 населени места в общината.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето