Община Смолян организира среща с граждани по проекта за смяна на горивната база

23 Sep, 2020

Община Смолян кани гражданите да участват в тестване на въпросника за проучване нагласите на населението във връзка с изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г.“.

Целта на тестването на въпросника е да се провери как „работи“ въпросникът, включително да се даде отговор на следните въпроси: разбираеми ли са въпросите, включително от лица с по-нисък социален и образователен статус; каква е продължителността на интервюто; има ли пропуснати възможни отговори; как се приема темата на изследването и съдържанието на въпросите и т.н.

Срещата със заинтересованите лица ще се проведе на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в зала 247 в сградата на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12.

#Мисли Чисто – Смени старата си печка с еко отопление!

* Срещата ще се проведе при условията на спазване на предписаните от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето