Общинският съвет в Смолян ще заседава на 24 септември

16 Sep, 2020

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 24 септември 2020 г. от 13:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян.

 

Предложен е следния дневен ред:


1. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година на Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Одобряване на промени в актуализираната Бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.8 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) на Малина Глушкова.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) – Крум Кунев.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.106.2.45 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) Илия Стоянов
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.922.725 ведно със сграда с идентификатор 67653.922.725.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за продажба на закуски и сладкарски изделия в стола на ОУ“Стою Шишков“ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост в поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, к.к. Пампорово
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Приемане на общински план за младежта за 2020 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян за периода 2018 – 2020 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Предложение за включване на Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 год.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2020/2021 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“ чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Недко Ковачев от гр.Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Разрешение за изработване на Подробен Устройствен план – устройствен план – схема за обект: „ Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в гр. Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване на сграда в УПИ I – 11427 – база за отдих в кв.62 местност „Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1083 в местност „Попово“, землище с. Левочево.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.401 и 81520.3.402 в местност „Мирчово“, землище с. Чокманово.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с идентифиикатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентифиикатор 67653.1.243 на Латин Латунов в гр. Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелни линии 20kV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект :“Кабелен електропровод 20 kV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ с. Стойките, община Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.6, 67653.133.12, 67653.133.14, 67653.133.15, 67653.133.16 и 67653.133.17 в местност „Могилата“, землище гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


28. Разрешение за изработване на проект за промяна на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : V – жилищен блок на „Редки метали“ и цех за производство на колбаси в кв.35, УПИ II – поща и битови услуги в кв.36 и промяна на улична регулация по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


29. Предложение за постигане на споразумение и прекратяване на съдебните дела между „Венити“ ЕООД, ЕИК 120613549 и Община Смолян във връзка с оспорване на Решение № 837, взето с Протокол № 38/07.06.2018 г. на Общински съвет гр. Смолян.
Докладва: Коста Начев – общински съветник

ДОКЛАДНА


30. Отмяна на Решения № 253 прието на Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 20.07.2020 г. по Протокол № 11.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


31. Отмяна на Решения № 264, прието на Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 13.08.2020г. по Протокол № 13.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


32. Дарение на Диана Шкодрова поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, по плана на с. Арда, общ. Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


33. Изпълнение на Решение № 230/28.05.2020 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


34. Изпълнение на Решение № 232/28.05.2020 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


35. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


36. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комиси за периода от м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г. включително.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


37. Вътрешни компенсирани промени на Бюджет 2020 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС

ДОКЛАДНА


38. ДРУГИ – Питания, становища, изказвания


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседават на 18.09.2020 г. /петък/ от 11.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 по предложения проект за Дневен ред

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседават на 18.09.2020 г. /петък/ от 12.00 часа в зала № 211 и разглеждат точки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 18.09.2020 г. /петък/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 18.09.2020 г./петък/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от № 1 до № 37 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето