Община Смолян планира създаване на собствено предприятие по чистота

31 Jul, 2020

Над 30 човека взеха участие в общественото обсъждане на необходимостта от поемането на дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян“ чрез безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

То се проведе на основание чл. 4, т.1 и чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.7, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг, приета с решение №593 от 27.04.2007г от Общински съвет – Смолян.

Дългосрочният дълг ще бъде за обезпечаване на покупка на материални активи за изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Смолян“.

За изпълнението на тези дейности е необходима покупката на съдове за смет и специализирана техника. Гл. експерт в дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда“ инж. Хамди Моллов посочи и необходимите материални активи : съдове тип „Бобър“ 1100 л.; съдове тип Кофа 240 л; съдове за пепел; съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки; съдове за разделното събиране, съхраняването и извозване на битови биоразградими отпадъци; сметосъбирачи; самосвали / товарни автомобили за отпадъците от почистването – от които минимум 1 бр. да е подходящ (снабден с необходимото оборудване) за обслужване на системата за разделно събиране; комбинирани багери / челни товарачи и водоноски.

Общата цел на покупката е осъществяването на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота в община Смолян от собствено общинско предприятие. За изпълнение на дейностите от собственото общинско предприятие са необходими първоначални инвестиции за покупката на съдове за смет и комунална техника.

Обща стойност на искания дългосрочен, безлихвен заем от ПУДООС е в размер на 2 000 000 лв.
За обезпечаването му от ПУДООС ще се използват събраните такси битови отпадъци, както и обезпечения по чл. 64 от ЗУО.

За да започне създаването на общинско предприятие по чистотата е необходимо Община Смолян да осигури първоначална инвестиция за покупката на материални активи чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 2 000 000 лева за разплащане на извършените разходи, които ще бъдат възстановени от такса битови отпадъци и обезпечения по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, обясни инж.Моллов.

Той каза още, че като цяло общата инвестиция за създаването на общинско предприятие по чистотата е в размер на 4 млн. и 17 хиляди лв.

В общественото обсъждане взе участие и директорът на финансовата дирекция в община Смолян Стефка Каварджикова.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето