Временни мерки в обектите с обществено предназначение на територията на община Смолян

13 Jul, 2020

Със заповед на кмета Николай Мелемов от е въвеждат следните временни противоепидемични мерки в обектите с обществено предназначение на територията на община Смолян до 31 юли.

Собствениците на търговски обекти да организират спазването на временните противоепидемични мерки и задължителното носене на лични предпазни средства- защитни маски за лице, шлемове, ръкавици и др. според ситуацията, както и да следят за другите мерки – дезинфекция и избягване струпването на хора.

В търговските обекти с изключение на заведенията за обществено хранене не се допускат лица без предпазни средства –защитни маски за лице.

Всички работодатели и органи по назначаване организират задължително носенето на лични предпазни средства в зависимост от спецификата на работа и оценка на риска на работното място –защитни маски за лице, шлемове, ръкавици и др. В обществените сгради не се допускат лица без предпазни маски.

Заповедите за възстановяване дейността на детските градини, спортните обекти и работата на плувния басейн продължават действието си съгласно указаното в тях.

Възлага се на кметовете и кметските наместници по населени места в рамките на функционалната им компетентност да упражняват контрол относно спазването на всички противоепидемични мерки за задължително носене на лични предпазни средства – защитни маски за лице, шлемове, ръкавици и др. на закрити обществени места.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на секретаря на община Смолян Момчил Николов.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето