Смолянските седмокласници са втори по Български език и литература в страната

29 Jun, 2020

Резултатите от изпитите за националното външно оценяване на учениците след 7 клас в област Смолян ги нареждат на второ и трето място в страната.

На изпита по Български език и литература се явиха 835 ученици, среден брой точки за област Смолян- 57.66 точки. Среден брой точки за страната е 53.06.

Национално външно оценяване Математика-явили се 835 ученици, среден брой точки за страната- 33.62, среден брой точки за област Смолян- 38.14.

Резултатите поставиха учениците от Смолянска област на челни позиции. По Български език и литература на второ място, след София-град, на 3-то място са учениците от област Перник.

По Математика резултатите поставят учениците от област Смолян на трето място-на първо място е София-град, на второ е Варна.

Най-висок резултат в Смолян и региона са- по Български език и литература е на ученик в Средно училище в Неделино, като ученикът е получил 98.50 точки.

Най-висок резултат по Математика е показал ученик от Основно училище в село Любча с 97 точки.

„От тези резултати можем да направим извод, че дистанционното обучение в електронна среда е протекло нормално, за което благодаря на ученици, родители и учители, заедно са постигнали тези резултати.“, заяви началникът на РУО- Смолян Мария Семерджиева.

Следващ етап е подаване документи за кандидатстване- първи етап ще протече от 3 до 7 юли 2020г.

Обръщам се отново с апел към родителите и ученици да кандидатстват чрез електронната платформа, за да няма струпване на ученици и родители в училище. Ако някой има нужда от консултации, може да го направи в училището-център, за тази година е определено ППМГ „Васил Левски“-Смолян.

РУО-Смолян отново припомня важна информация за реда и начина на подаване на документи, както и сроковете за това:

В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година.

Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана и в раздел „Прием“, на сайта на РУО-Смолян.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас се подава само по електронен път.

Съдействие за попълване на данните в заявлението ще оказват ръководството, класните ръководители и учителите по информационни технологии в училищата, в които са учили учениците.

Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определеното от началника на РУО–Смолян училище – център – ППМГ „Васил Левски“ – Смолян.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от
най-желаните към по-малко желаните.

Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка
област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училището – център.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

В училището – център могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като
спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика.

Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при
подреждането им в заявлението.

В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от
професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло.

Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.
Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии е необходимо да се прикачи сканирано копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Училище – център за прием на документи за участие в първи (03 – 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли
2020 г. вкл.) e ППМГ „Васил Левски“-Смолян.

От 8:00 до 18:00 ч. в работни дни и от 10:00 до 16:00 часа в събота и неделя

Сроковете по графика на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование са:

  • От 3 до 7 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
  • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
  • До 16 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране
  • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране
  • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап
  • На 23 юли 2020 г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
  • От 24 до 27 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране
  • На 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране
  • На 30 юли 2020 г. – записване на приетите ученици на трети етап

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт