Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 28 май

19 May, 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, председателят на ОбС Венера Аръчкова свиква закрито заседание на Общинския съвет на 28 май 2020 г. от 15:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1.Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 кУ от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външен водопровод към конна база в УПИ I – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Изкупуване на поземлен имот № 704, кв. 47 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Даване на съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни клонове, както и на отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа ВиК инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитуты в границите на общински поземлени имоти – публична и частна собственост по трасета съгласно устройствени план-схеми за проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.2.13 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.27 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)

ДОКЛАДНА


9. Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ №1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца на улицата/седмична грижа/-Иновативна услуга, капацитет 20 места.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Приемане на годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година .
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Дарение на ОД на МВР – Смолян на компютърни конфигурации, принтери и мултифункционални устройства.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12.Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за трайни насаждения, собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. Горово и с. Полковник Серафимово, на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


14.Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет

ДОКЛАДНА


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта – заседава на 26.05.2020г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по предложения проект за Дневен ред.

ПК по бюджет, финанси и икономическо развитие – заседава на 26.05.2020 г. /вторник/ от 14.00 часа в зала № 211 и разглежда точки № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от предложения проект за Дневен ред.

ПК по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори – заседава на 26.05.2020 г. /вторник/ от 15.00 часа в зала № 211 и разглежда точки от т.1 до т. 14 вкл. от предложения проект за Дневен ред.

ПК по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност – заседава на 26.05.2020 г./вторник/ от 16.00 часа в зала № 211 и разглежда точки 1 до 14 включително от предложения проект за Дневен ред.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето