Устовци изпратиха писмо до кмета Мелемов, недоволни от поставянето на тото пункт

02 Dec, 2019

НА ВНИМАНИЕТО

НА ГОСПОДИН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

С И Г Н А Л

от

Инициативен комитет за защита интересите на живущите квартал Устово

ОТНОСНО: Без разрешение от главен архитект е поставен на тротоара пред сградата на клон на „Български пощи“ ЕАД в квартал Устово павилион за тото-пункт – собственост на ДП „Български спортен тотализатор“.

ГОСПОДИН МЕЛЕМОВ,

Запознат сте, че на сесията на Общински съвет, проведена на 28.11.2019 г. се постави за разглеждане становище, отразяващо гражданско недоволство, подкрепено от смолянчани, местни организации и сдружения, породено от поставянето на временен обект – тото-пункт на тротоара пред сграда, която на фасадата си изобразява чрез внушително художествено пано битието на всички нас – родопчаните. Този културен шок логично и основателно постави на дневен план въпросите за получения ефект от неимоверно близкото съжителство между хазарта с културата, за липсата на художествена естетика и пазещ я административен морал, за изчезващата ценностна система и основателността на цената, заради която тя се погубва.

Дискусията в залата, основана на тази проблематика очерта видимо, радушно споделянето на основателността на желанието за по-добра градска среда и постигането на нейния естетичен, градски дизайн, както и признанието, че подобни временни обекти има не само до основателно набедената за красива сграда, заради прекрасното си пано – част от културното ни историческо наследство, но и на територията на целият ни град. Гражданското недоволство предизвика вниманието на Вашата администрация, поради което зам. кметът г-жа Марияна Цекова определи срокове за действия на анализи и проверки, както и работни срещи на експерти, особено на такива, които са свързани с отдаването под наем на временни обекти, както и управлението на общинската собственост.

Съвсем скоро казахте, че „Искаме да управляваме с професионалистите, с активните хора да дадем на Общината перспектива.“ /https://www.gerb-smolyan.com/interview/120/

Ето защо, с настоящия сигнал ние – лицето на гражданското общество, състоящо се от архитекти, юристи, строители, художници и т. н., Ви предоставяме перспективата да видите и още нещо, коренно различно от недопустимостта на близко съжителство между хазарт и култура.

То се отнася до правилата за отдаване под наем на общинска земя за поставянето на временни обекти.

Със свое Решение № 559 от 27.07.2017 г. Общинският съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на преместваеми обекти без търг или конкурс на Български спортен тотализатор на територията на Смолян. Съгласно решението, тото-пунктът в квартал Устово трябва да е поставен върху поземлен имот с идентификатор 67653.925.378 и ще ползва общинското място и през 2020 година, съгласно този срок.

Какво, обаче се случва?

Преди да изтече 3-годишният срок, тото-пунктът не е преместен в имота, гласуван от Общинския съвет – поземлен имот с идентификатор 67653.925.378, а е оставен на старото си място – в поземлен имот с идентификатор 67653.925.511. За поземлен имот с идентификатор 67653.925.511 стартира процедура за провеждане на публичен търг с Решение 1114 от 04.04.2019 г. на Общинския съвет, въпреки че в него е поставен павилионът за тото-пункт и въпреки че договорните отношения между Общината и Българският спортен тотализатор изтичат през 2020 г. При това положение, тото-пунктът не може да остане на място, което е продадено и собствеността от общинска вече е станала частна, а новият собственикът е в правото си да владее и ползва новозакупения си имот. Следва поставянето на тото-пункта на тротоара пред „Български пощи“ ЕАД в кв. Устово и той вече е ситуиран върху друг – трети по ред поземлен имот – имот с идентификатор 67653.925.372, без решение на Общинския съвет. Промяната на поредното местонахождение на тото-пункта е отразена с нов договор, вместо със сключване на допълнително споразумение към съществуващия договор. Той е преместен върху друг общински имот, като търг за това не е провеждан. Също така, разрешение за неговото поставяне не е издавано от главния архитект. От проведен разговор с главния архитект и жители на града става ясно, че той не е знаел за сключения нов договор, за което откровено споделя: „При мен идват с договора, който вече е сключен /3.11 минути от видеото“. „Аз, предисторията не я знам“ „Съгласно този договор, аз съм одобрил схема за тото-пункт от 15 квадрата“. Думи, които казват, че не е проблем одобряването на схема след сключване на договор и нейното антидатиране, за да се постигне законовата последователност – първо схема и след това договор.

ГОСПОДИН МЕЛЕМОВ,

Умишлено, настоящото писмо е написано като тревожен граждански сигнал, а не като правен инструмент за сезиране на контролни органи и организации. Не считаме, че е необходимо да прилагаме към изложените факти наличните в публичното пространство документи, които подкрепят тези факти.

Нашето желание е Павилионът за тото-пункт да бъде преместен, нарушената тротоарна настилка естетично възстановена, а на мястото на отсеченото дърво да бъде засадено ново, за да се създаде очакваната от хората красива градска среда.

Въпросите, които задаваме и отговорите, които изискваме са част от гражданския контрол, за който Вие настоявате и споделяте, че е наложителна част от процесите на добро кметско управление, а не противопоставяне на жителите на града.

Експертизата на гражданското общество е ценна, защото тя не включва само конкретните познания за нормите в специфичната област, но и отговорността към общността, която доброволно и без зависимости отстояваме.

Нашето желание е квартал Устово да придобива естетична визия и съвременен градски дизайн, който да способства за запазване на възрожденския си облик и да възвръща този, който е изгубен през годините.

Смолян, кв. Устово

2 декември 2019 г.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето