Община Доспат стартира прием за включване в механизма Лична помощ

08 Aug, 2019

Община Доспат стартира прием на заявления за включване в механизма Лична помощ. Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“.

Община Доспат уведомява, че за да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес.

Документи за включване:

1. Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
2. Направлението издадено от дирекция „Социално подпомагане”, с определения Ви брой часове за лична помощ.
3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител (за справка).
4. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.
5. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
6. В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка.
7. В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
– добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга; Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата .
– до 380лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
– правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личния асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл.18, ал.1 или 2 заявление по образец, към което се прилага:
1. Автобиография;
2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.

– Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019г. , като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

– Законът за личната помощ не допуска едновременно получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

В ОБЩИНА ДОСПАТ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ ОТ 08,00-12,00 и 13,00-17,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”, НА АДРЕС: ГРАД ДОСПАТ , УЛИЦА „ПЪРВИ МАЙ” №3.

Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефон 0893406293

Необходимите формуляри може да намерите на сайта на Община Доспат

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето