Община Смолян дава под наем Посетителския център край Каньона на водопадите

29 Jul, 2019

На основание чл. 14 ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 86 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №1123/04.04.2019 г. на Общински съвет Смолян обявява:

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда със застроена площ 147 кв.м., на два етажа и масивна сграда със застроена площ 18 кв.м. на един етаж разположени в м-ст. Сосковчето, гр.Смолян.

ІІ. Минималната наемна месечна цена не може да бъде по-ниска от 150,00 лева (сто и петдесет лева), без ДДС.

ІІІ. Конкурсните условия, на които участниците трябва да отговарят са посочени в Раздел II и Раздел III от конкурсната документация.

ІV. Всеки участник може да получи конкурсна документация срещу сумата от 100 лева (сто лева) с ДДС, платими в брой на касата на Община Смолян (стая 424) или по следната банкова сметка: ”Интернешънъл Асет Банк” АД – клон Смолян, BG59IABG74913150005000, BIС: IABGBGSF.

Участниците в конкурса могат да получат конкурсна документация всеки работен ден от 9:00 часа на 29.07.2019 год. до 16.00 часа на 12.08.2019 год., в стая 233, ІІ – ри етаж на Община Смолян, след представяне на платежен документ за внесени невъзстановими 100 /сто/ лева с ДДС.

V. Участниците в публично оповестения конкурс следва да внесат депозитна вноска за участие в размер на 180,00 лева (сто и осемдесет лева), която е 10 % от началния годишен наем до 16:00 часа на 12.08.2019 (вкл.).

VІ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 12.08.2019 г., вкл. в присъствието на представител на община Смолян, след представяне на документ за закупена документация за участие.

VIІ. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочват името на участника, наименование на обекта на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Оферта, представена след изтичане на крайният срок, не се приема. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър.

Оферта изпратена по пощата, трябва да е постъпила в община Смолян в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Едно физическо лице не може да представлява повече от един участник в процедурата.

Участниците нямат право да предлагат варианти на оферти. Оферти за участие в процедурата могат да се подават от всички заинтересовани лица в деловодството на община Смолян всеки работен ден от 9:00 часа – 17:00 часа до 12.08.2019 г., вкл.

Пълна информация за обекта, както и условията за конкурса може да се получи в стая №233 на Община Смолян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето