Санират малките блокове в Смолян с близо 5 млн. лв.

20 Dec, 2017

При изключително голям интерес премина информационната среща в община Смолян, на която беше представена ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедурата за безвъзмездна помощ и условията по нея за участие в проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян” . В срещата взе участие и зам.-кметът Венера Аръчкова.

За изпълнение на проекта е одобрена сума в размер на 4 952 397 лв. От тях 4 000 000 ще се вложат в строително-монтажни работи. Останалите средства ще се използват за енергийни и технически обследвания, строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол, проектиране и екип за управление на проекта. Тези факти оповести на срещата директорът на дирекция „Икономическо развитие, туризъм и международни проекти и програми” в община Смолян Ефтима Петкова.
На практика процедурата за кандидатстване е почти същата с тази по националната програма за енергийна ефективност. Трябва да се уреди сдружение и да се подаде заявление за интерес към общината за финансиране. Към момента има голям брой блокове, които са учредели сдружения и са подали заявления по националната програма. Сега трябва да подадат ново заявление към общината за финансиране по ОП „Региони в растеж”.

Сградите, които ще бъдат избрани за енергийно обновяване, ще бъдат оценявани за изпълнението на следните условия и изисквания за допустимост. Заявлението за кандидатстване трябва да е подадено за цялата сграда. Регистрирано е Сдружение на собствениците за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания. Сдружението трябва да е вписано в публичния регистър на общината , в регистър БУЛСТАТ и да има протокол от общото събрание. С изпълнението на енергоспестяващите мерки в сградата, ще се достигне минимум 60% енергийни спестявания и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“. Трябва да има съгласие на всички на собственици, като трябва да се осигури и достъп до всички самостоятелни обекти .Общината ще приоритизира жилищните сгради, с обновяването на които ще се постигнат най-големи енергийни спестявания. При оценката на заявленията съществена тежест ще има процента, с който са създадени сдруженията, датата на вписването им в публичния регистър на СС в Община Смолян, както и броя обособени обекти с жилищно предназначение в съответната сграда. Важно е да се знае, че Сдруженията на собствениците, подали заявления и подписали договор с общината по Националната програма, е необходимо да проведат ново събрание и да подадат ново заявление в съответствие с образците и указанията по ОП”Региони в растеж”.

Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. и са извън обхвата на националната програма. Многофамилните жилищни сгради трябва да са с до 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно-повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на националната програма за енергийна ефективност.
Допълнителна информация може да се получи на тел. 0301/67612.
Всички документи във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ са публикувани на интернет-страницата на Община Смолян – в секция Проекти – ОП Региони в растеж на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2079

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура