Одобриха Методиката за оценка на подадените предложения по Регионалната програма за заетост

15 Mar, 2017

Областната комисия по заетост проведе заседание във връзка с разработване на Регионална програма за заетост за изпълнение през 2017 година. Срещата беше открита и ръководена от заместник-областният управител Илия Годев и експертът от Областна администрация Смолян Елица Чавдарова.Съгласно Решение на Министерски съвет № 82 от 26.01.2017 г., и на основание чл. 25 а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост и обучение.С въведените  промени в Закона за насърчаване на заетостта от 2015 г., се предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област, на основата на предложения от областната и общинските администрации. Законът дава възможност, според която областната и общинските администрации могат да разработват проектните предложения съвместно със социалните партньори и други юридически лица. Регионалната програма трябва да съответства на целите и приоритетите в държавната политика по заетостта. Необходимо е също така дейностите в програмата да са съобразени с приоритетите в областната стратегия за развитие, регионалния и общинските планове за развитие и да допринасят за изпълнение на националните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2017 г.В Националния план за действие по заетостта през 2017 г. са определени размерът на средствата и видовете плащания за регионалните програми за заетост и обучение на областите, които се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда. Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със Заповед  на министъра, като ресурсът тази година в национален план е по-малък в сравнение с предходната. За област Смолян определените средства са 198 846 лева.Работодателите по регионалните програми за заетост и обучение е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места. Те са задължени също така да осигурят средства за всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях. При възможност работодателите могат да осигурят средства за работна заплата над размера на определената субсидия за едно лице.Съгласно писмената процедура на МТСП, срокът за изпълнение на регионалните програми е до 30.11.2017 г., за  период не по-малко от 6 месеца.Оценката на подадените проектни предложения трябва да се извърши по методика, одобрена от Комисията по заетостта, включваща критериите: средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила. След като беше обсъдена и съгласувана Методиката за оценка на подадените заявления, членовете на Областната комисия я одобриха и приеха чрез гласуване.Комисията по заетостта трябва да одобри проекта на регионална програма за заетост и обучение на областта, като за решението се изготвя протокол. Програмата се изпраща от председателя на Комисията по заетостта  в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване проектите на регионални програми за заетост и обучение, на хартиен носител и по електронна поща, заедно с приложенията, в срок до 31.03.2017 г.Въпреки, че от 13.03.2017 г. има предложение за удължаване на срока по разработване на предложенията до 10 април 2017 година, участниците в срещата взеха решение да се придържат към сроковете по старата процедура, като изпратят проектното предложение възможно най-скоро. С тази цел беше насрочено следващото заседание на Областната комисия по заетост за 24 март т.г., на което да бъде съгласуван общият проект за Регионална програма.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура