През 2016 г. се забранява брането на мурсалски чай

14 Mar, 2016

11Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естествени находища, включително за лични нужди. Досега ограничението беше само за търговска дейност с диворастящ чай и забраната не важеше за количествата, събирани за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение.Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки.РИОСВ – Смолян е изпратила писма до Регионална дирекция по горите – Смолян, общини, кметства и горски стопанства, на чиято територия се среща мурсалския чай за осъществяване на контрол, съобразно техните правомощия. Предвидените глоби при констатиране на нарушение са от 100  до 1000 лв., респ. имуществена санкция от 500 до 3000 лв. Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит. От 1942 до 2002 г. фигурира в списъка на защитените растения. Понастоящем, видът е поставен под специален режим на опазване и ползване, със забрана за събиране от естествените находища.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура