Владимир Уручев: Възраждането на планинските райони е тясно свързано с развитието на устойчиво земеделие

25 Feb, 2016

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (АГРИ) прие с голямо мнозинство urutchevстановище по Доклада на ЕП за политиката на сближаване в планинските райони на ЕС. В одобрения текст залегнаха предложенията на евродепутата Владимир Уручев (ГЕРБ/ЕНП), свързани с подкрепата на планинското млекопроизводство, популяризиране на термина за качество “планински продукт”, развитие на устойчив агротуризъм, по-добра дигитална свързаност и високоскоростен интернет, като предпоставка за инвестиции и привличане на млади хора в планинските райони и др.

Евродепутатът припомни, че планинските територии са сред най-бедните в Европа, оформяйки своеобразна периферия с неблагоприятна техническа и социална инфраструктура, обезлюдяване, ограничен достъп до обработваема земя със съответно по-високи разходи за производство. Тези тенденции са особено присъщи за Югоизточна Европа, чиято територия е над 50 % планинска. В тази връзка Владимир Уручев изрази очакване докладът на ЕП да даде необходимия тласък за изготвяне на Общоевропейска стратегия за развитие на планинските региони, надграждайки опита от Алпийската и Карпатската макрорегионални стратегии.

По отношение на млекопроизводството, което е съществен поминък за планинските региони в България, Владимир Уручев подчерта необходимостта от компенсаторни мерки по линия на ОСП, за да се преодолеят ограниченията, свързани с по-високите разходи за производство и логистика, респ. по-трудният достъп до пазари, особено за малките производители и фермите от семеен тип в планинските региони.

В становището на АГРИ се подчертава ролята на интегрираните регионални системи за земеделие, които обхващат затворен цикъл на производство и реализация на продукцията в рамките на местната общност чрез директни продажби, социално земеделие, агротуризъм, възраждане на местни сортове, производство на възобновяема енергия и др. В тази връзка Владимир Уручев допълни, че развитието на туристическия потенциал на тези места ще допринесе за съхраняване на културното наследство в планинските райони и популяризиране на традиционни продукти, характерни за дадения географски район.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура