По европейски проект беше изградена и подобрена водопроводната инфраструктура в Смолян и няколко села

16 Dec, 2015

11Днес на пресконференция в община Смолян бяха представени резултатите от изпълнението на проекта “Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура” /Construction and Improvement of Drainage and Waste Water Networks/ с акроним DRAINAGE, финансиран по програма „Европейско териториално развитие „Гърция – България“ 2007-2013”. Община Смолян изпълнява от месец ноември 2014 г. този проект. Водещ партньор по него е Общинското дружество за водоснабдяване и канализация – Община Ораeокастро – Гърция. Партньори по проекта са Община Смолян и Община Минерални бани от българска страна и Община Терми – от гръцка страна. Усвоихме поредните европейски средства с които ще подобрим благосъстоянието на град Смолян и селища от Общината, коментира пред медиите зам.-кметът инж.Мариана Цекова. Главната цел на проекта е да се подобри качеството на питейните и отпадъчни води, чрез конкретни дейности в области, където водоснабдителните и канализационни системи са в състояние, което не съответства на съвременния начин на живот и не отговаря напълно на европейските стандарти. Чрез изграждането и подобряването на канализационна и водоснабдителна инфраструктура се осъществява една от основните мерки за осигуряване опазването на околната среда в Гърция и България.Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот чрез подобряване на жизнената среда.
1.2. Специфични цели на проекта:
• да се насърчи развитието в трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и повишаване на конкурентоспособността.
• подобряване на качеството на основните обществени услуги.
• опазване на общественото здраве;
• подобряване на качеството на околната среда;
• укрепване на трансграничното сътрудничество чрез създаването на партньорства за преодоляване на общите проблеми и насърчаване на съвместни регионални инициативи за подобряване на качеството на водопроводи и канализационна инфраструктура.
• Обектите на интервенция, включени в частта на Община Смолян, са:
1. „Групово водоснабдяване на с. Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. Габрица“ и „Допълнителни видове и количества СМР на обект: Водоснабдяване на с. Полковник Серафимово, Дом за стари хора, с. Фатово и с. Габрица“. Дейностите включват изграждане на помпена станция, напорен водопровод, 2 броя водоеми, разпределителни шахти и разпределителни водопроводи.
2. „Водоснабдяване и канализация на ул. “Петко Рачев Славейков”, гр. Смолян“. Проектът дава решение за доизгражданетона уличния водопровод, улична разделна канализация за битово-отпадъчни води и за дъждовни отпадъчни води.
3. „Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Могилица, Община Смолян“. Дейностите включват цялостна реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Могилица и създаването на нова такава. Подменени са силно амортизирани съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения, които са корозирали и не осигуряват необходимите водни количества. Общата стойност на проекта за всички партньори е 10 394 949,73 евро, като в частта на Община Смолян възлизат на 2 936 363,51 евро. По проекта са финансирани също строителен и авторски надзор на обектите, инвеститорски контрол, финансов одит на разходите по проекта, анализ разходи-ползи, публичност и управление. В пресконференцията взеха участие още зам.-кметът Венера Аръчкова, екипа по проекта, медии и граждани.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура