ОИЦ-Смолян ще продължи да предоставя безплатни експертни услуги

20 Jun, 2024

На 20 юни се проведе пресконференция по Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ-Смолян за периода 2024-2029 г.“, изпълняван от Община Смолян, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFTA001-1.006-0011, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027“.

Пресконференцията бе открита от зам.-кмета и ръководител на Проекта –  г-н Марин Захариев, който изказа своето удовлетворение, че Областен информационен център-Смолян ще продължи да предоставя своите безплатни експертни услуги относно възможностите за европейско финансиране и през следващите шест години, защото всички можем да видим положителните промени, които са се случили чрез европейско финансиране.

Той отбеляза, че през годините на своята дейност, екипът на ОИЦ-Смолян чрез информацията, която предоставя – е помогнал на много граждани, бизнес и администрации да реализират своите идеи с подкрепата на Европейския съюз.

Г-жа Цветанка Генчева – управител на ОИЦ-Смолян представи дейностите, предвидени по Проекта. В рамките на настоящия проект ще бъдат организирани и проведени информационни срещи във всички общини от Област Смолян, публични събития, срещи с медиите, обществени консултации, медиации и презентации за Подхода Интегрирани териториални инвестиции.

Проектът е финансиран от Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата му стойност е 830 281,50 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта на проекта е да се продължи функционирането на ОИЦ-Смолян, който като част от мрежата от 27 Областни информационни центъра в България, предоставя безплатна информация относно възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), популяризира добри практики и резултати от инвестирането на европейски средства в Областта, подпомага прилагането на Интегрирания териториален подход (ИТИ) в страната и др.

Областен информационен център (ОИЦ) – Смолян ще продължи да предоставя безплатна експертна информация на всички заинтересовани лица, като си сътрудничи активно с местната общност, различни институции и организации, бизнеса, управляващите органи и медиите.

 

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура