Община Доспат спечели нов проект за зелена енергия

20 Jun, 2024

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Във връзка с подадено от проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-7.020-0100 в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Подмярка 7.2. „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Ви уведомяваме, че проектно предложение получава 28 броя точки по критериите за оценка и е включено в списъка на проектните предложения, предложени за финансиране по процедурата, с одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ от 916 318,11 лв., представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Община Доспат ще представи още тази седмица изисканите документи за сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Кратко описание на одобрения проект:
Настоящият проект включва извършване и закупуване на следните видове строително-монтажни работи и оборудване в община Доспат:
– Изграждане на фотоволтаична система за производство на ток – монтаж на покрив на административната сграда на община Доспат в УПИ с идентификатор: 23025.501.250.1 по КК на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян
– Изграждане на фотоволтаична система за производство на ток – монтаж на пoкрив на детска градина „Кокиче“ в имот с УПИ: XV, кв. 31 по плана на с. Бръщен, общ. Доспат
– Ремонт за поставяне на изолация и смяна на дограма на детска градина „Кокиче“, находяща се в УПИ ХV, кв. 31, с. Бръщен, общ. Доспат
– Оборудване за отопление/охлаждане – административна сграда гр. Доспат
– Оборудване за отопление/охлаждане – детска градина Кокиче, с. Бръщен.

Цели на проектното предложение:

Проектът има три основни цели:
1. Развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, чрез подобрената инфраструктура на обществените сгради;
2. Постигане на приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия;
3. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

С уважение,

инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура