МРРБ иска запазване на социалната поносимост на цената на водата

11 Jun, 2024

Да бъде запазена социалната поносимост на цената на ВиК услугите за всяка отделна административна област. Това е регламентирано в проекта на нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.

С него се създава единна уредба, която обхваща и подобрява цялостната нормативна база и регламентира дейностите в отрасъла.

Проектът предвижда спазване на принципите за достъпност, надеждност, сигурност на ВиК услугите и създава условия за повишаване на тяхното качество и ефективност. Той поставя изискването за баланс между цените и покупателните възможности на населението.

Предвижда се въвеждането на нова структура на цените на ВиК услугите. Тя ще бъде двукомпонентна – с фиксиран компонент за достъп до услугите и променлив, който се определя от потребените количества.

При ценообразуването се предвижда да бъде спазван принципът на единна цена по видове услуги на обособена територия – доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване. Правилата за формирането на цените, отразяващи структурата на разходите, реда за внасяне на предложенията за цените и за утвърждаването им, както и реда за предоставяне на информация ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на регулаторен орган.

В законопроекта са посочени изискванията към общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите. Определен е обхватът на задължителното им съдържание. Предвидено е те да се разработват от ВиК операторите и да се одобряват от регулаторния орган. Разписани са също контролните правомощия на регулаторния орган, на асоциациите по ВиК, както и изискването ВиК операторите да упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнес плановете си.

Проектозаконът въвежда изискванията на европейската директива относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, за подобряване на контрола на течовете и планиране и изпълнение на мерки за намаляването им. Въвежда се и възможността за използване на индивидуални системи като алтернативно решение на централизираните системи за събиране на отпадъчните води.

Проектът отразява настъпилите промени във ВиК отрасъла и в нормативната уредба и е съобразен с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът на Закон за водоснабдяването и канализацията може да бъде намерен в Портала за обществени консултации и в секция За обществено обсъждане на интернет страницата на МРРБ.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура