Общинският съвет в Смолян ще заседава на 30 май

20 May, 2024

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 30 май (четвъртък) от 13.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян с предложение за следния Дневен ред:

1.Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-36/23.04.2024,  проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – фаза 2“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, по процедира чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G16FFPR002-5.001 „За по чист въздух“,  финансиран от Програма „Околна среда“ 2021– 2027 г.“.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2024 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в  помещения общинска собственост,  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти  за млекомати по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Отдаване под наем на част от  поземлен имот  с идентификатор 67653.921.507 за оформяне на детски кът с място за отдих по реда на Закона за общинската собственост  и Закона за устройство на територията.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 24089.929.7 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от общински имот /улична регулация/по плана на с. Славейно, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.312 по кадастралната карта на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67547.5.140 по кадастралната карта на с. Смилян, на основание чл.199 от ЗУТ
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67547.913.362 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание чл.199, ал.1 от ЗУТ
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността  в с. Турян, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Даване съгласие за отпускане на средства за закупуване на хладилен шкаф и актуализация на бюджета на ДГ“Дъга“ – с.Смилян  в частта за капиталовите разходи .
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Изменение на Решение № 66 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Ново обсъждане на Решение № 189 от 25.04.2024 г. на Общински съвет- Смолян, върнато със Заповед № АП-03-14-207 от 14.05.2024 г. на Областния управител на Област Смолян.
Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


18.Постъпило предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в Община Смолян.
Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


19. Приемане на решение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет – Смолян през месец август 2024 г. в с. Мугла
Докладва: Ивайло Монев Турналиев, общински съветник

ДОКЛАДНА

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура