В Доспат откриха фронт офис за социалните услуги

15 Nov, 2023

Уважаеми жители на община Доспат,

Уведомяваме ви, че по Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0064-C01 от 01.06.2023 г. в сградата на общинска администрация Доспат има разкрит фронт офис намиращ се в близост до административното обслужване и с осигурен достъп за лица с увреждания – стая № 108 в Общинска администрация Доспат.

Офисът е напълно оборудван със средства по Проекта.

В разкрития фронт офис социален работник информира гражданите и потребители на социални услуги, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане.

Социалният работник извършва и консултиране на гражданите.

Назначеният социален работник по проекта оказва съдействие и консултиране за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и. Служителят оказва методическа помощ на лицата и при попълване на заявленията за ползване на социални услуги по прилагане на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, с цел предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи от населението.

За удобство на гражданите офисът функционира всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. на първият етаж в сградата на Общината.

ОТ ОБЩИНА ДОСПАТ

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура