Община Доспат ще реализира проект за развитие на риболова

28 Sep, 2023

На 25.08.2023г. в качеството си на бенефициент,  Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020  ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ МИРГ “ВЗР:Батак-Девин-Доспат” Мярка 7.1 “Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности”

Проектът цели да задържи съществуващия интерес и провокира интереса на млади хора към риболова с въдици, като от една страна подобрява условията за риболов, а от друга страна изгражда умения сред младежи да приготвят и ремонтират сами своите риболовни принадлежности.

Основната дейност по проекта представлява изграждане на дребна туристическа инфраструктура на улица Крайбрежна в непосредствена близост до язовир Доспат. Мястото е предпочитано за събиране на рибари, заради своето разположение и близост до водния обект.

Проектът предвижда благоустрояване на територията, обособявайки място с беседка и възможност за пикник, като по този начин ще се регламентира и мястото за изхвърляне на отпадъци в зоната на площадката.

Реализацията на дейностите по проекта ще повиши значително атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги, защото ще позволи на туристи и посетители да използват изградените места за отдих и наблюдение на язовира в непосредствена близост.

От друга страна изградената инфраструктура ще се използва от рибарите за подготовка на риболовни принадлежности, което на практика е нова услуга която подобрява условията за развитие на „въдичарството”.

Друга важна дейност по проекта е обучението на младежи за подготовка и ремонт на риболовни принадлежности. Планира се да бъдат обучени четиридесет младежи.
Реализацията на проекта ще доведе до обновяване на крайбрежната зона около язовир Доспат, което е в пряка полза на рибарските общности на територията на МИРГ.

Главна цел на цел на проекта е създаването на условия за развитие на въдичарството на територията на рибарската област, като предпоставка за привличане на туристи, допринасящи за икономическото развитие на територията. Специфична цел на проекта е да се изгради дребна туристическа инфраструктура за отдих, подготовка на риболовните принадлежности и място за общуване на риболовци и туристи на територията.

Предложението ще създаде предпоставки за предизвикване интереса на младите хора към дейности свързани с риболова, посредством предоставянето на знания и изграждане на умения за подготовка, ремонт и опериране с риболовни принадлежности.

Наименованието на проекта е: ”Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край язовир Доспат.

Общата стойност на проекта възлиза на 185 023 лева,  представляващи 100% от целия размер на  одобрената инвестиция, от които от които 85% в размер на 157 270,11 лв.  се осигурява от Европейския съюз и 15% в размер на 27 753,55 лв.  от Държавния  бюджет на Република България.

Проекта е с начало: 25.08.2023г. и край 30.11.2023г.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура