Община Смолян с екологичен проект за намаляване и рециклиране на отпадъците

14 Sep, 2023

Кметът Николай Мелемов Ви кани на Информационно събитие по проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0027-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите по проекта са с показно-информационна цел и имат характер на цялостна програма за въздействие върху поведението и самосъзнанието на целевите групи.

В нея са залегнали механизми за въздействие върху основната целева група – ученици от общински училища (индиректно семейната им среда, формираща обществеността в община Смолян), насочени към постигане на знания и мотивация за спазването на йерархия за управление на отпадъците, най-високо място в която заема именно предотвратяването на образуването им.

Чрез усвояване процеса на отделяне на биоразградимите отпадъци, използването им като ресурс чрез компостиране, а не обезвреждането им на депо заедно с други битови отпадъци, осведомявайки се за постигнатите резултати от този процес, ще се получи необходимият фундамент от знания у учениците, върху който да се изгради модел на високоотговорно поведение за предотвратяване образуването на отпадъци.

Проектът е част от процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци” на ОП “Околна среда” 2014-2020 г.

Информационното събитие ще се състои на 15.09.2023 г. /петък/ от 15:00 ч., зала 247 в сградата на Община Смолян, адрес гр. Смолян, бул. „България“ 12.

По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с дейностите по проекта, планираните събития и очаквани резултати от изпълнението му.

Проектът стартира на 10.02.2022 г. и е с продължителност 18 месеца. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 376 021.81 лв., от които 319 618.54 лв. европейско и 56 403.27 лв. национално съфинансиране.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура