Община Смолян стартира нов социален проект в помощ на деца

11 Sep, 2023

На 04.09.2023 г. Община Смолян подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0094-C01 за изпълнение на проект „Бъдеще за децата в Община Смолян“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с което стартира реализирането му.

Целта на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Специфични цели на проекта:

  1. Подобряване достъпа на деца в ранна детска възраст, включително с увреждания, до качествени социални и интегрирани здравно-социални услуги и създаване на предпоставки за успешно интегриране в образователната система;
  2. Подобряване качеството на живот, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
  3. Повишаване капацитета на родителите чрез формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;
  4. Повишаване на здравната култура и информираността на маргинализирани общности по отношение на профилактика на заболявания, имунизационния календар, проследяване на бременност, ранно детско развитие;
  5. Повишаване и надграждане на уменията на специалистите за работа с децата и техните семейства.

Целевите групи по проекта са: деца в нужда и техните семейства. Проектните дейности са насочени към подобряване качеството на живот и предотвратяване риска от изоставяне, осигуряване на социална закрила и намаляване негативните тенденции, свързани с детската бедност и социалната изолация за деца от 0 до 7 години и техните семейства, включително за деца с увреждания и деца от маргинализирани групи като ромите.

Целева група по проекта са и служителите предоставящи социални и интегрирани здравно-социални услуги, които ще бъдат подпомогнати в работата си с децата в нужда и техните семейства чрез обучения, методическа подкрепа и супервизия.

В рамките на проекта са планирани да се изпълняват следните дейности:

Дейност 1 и Дейност 2: Подбор и наемане на персонал за извършване на дейности по Специфична цел 2 и Специфична цел 3

Дейност 3: Планирани дейности по Специфична цел 2 – Извършване на здравна профилактика и превенция чрез информационно-консултативни дейности. Работата на специалистите ще бъде насочена към повишаване на здравната култура и информираността на гражданите от маргинализирани групи относно здравно обслужване, профилактика на заболявания, имунизационния календар, проследяване на бременността и на ранното детско развитие.

Поддейност 3.1. Семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти. – Повишаване на родителския капацитет, улесняване достъпа до различни услуги. Подкрепата на уязвими семейства и младежи от високо рискови общности ще спомогне за преодоляване на семейните затруднения и развитие на умения за социална интеграция. Екипът ще съдейства на потребителите за здравни, социални и образователни въпроси.

Поддейност 3.2. Здравна консултация за деца – Редовно проследяване на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, откриване на случаи, в които се забелязва недостатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст.

Достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са изолирани и уязвими и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар. Дейността ще се предлага в кабинета за здравни консултации към Общностния център град Смолян, в здравните кабинети в детските градини в града и населените места в общината.

Целта на поддейностите е предоставяне на информация и консултации в различни области, подкрепа за запазване целостта на семейството и предотвратяване на изоставянето на деца, повишаване родителския капацитет, преодоляване на социалното изключване, повишаване на здравната култура, повишаване мотивацията на родителите, провеждане на срещи за преодоляване на предразсъдъци и създаване на взаимно разбиране, адаптация.

Дейност 4 „Планирани дейности по Специфична цел 3“

Поддейност 4.1. Формиране и развитие на родителски умения. – Услугата цели да подпомогне родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г., да водят здравословен начин на живот и ще се осъществява чрез:

– Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители. Дейността ще бъде насочена към повишаване знанията и уменията на бъдещи родители с особеностите на бременността, майчинството и ранното детско развитие. Основната цел е подготовката на родителите за появата на тяхното дете. Чрез предварително идентифициране на целевата група и анализиране и систематизиране на получената информация, дейността ще протича по разработен план.

– Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Тази дейност ще бъде насочена към повишаване знанията и подобряване на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие. Темите ще включват основни етапи на развитие, грижи и подкрепа за развитие в ранното детство и др.

-Групи за родители и бъдещи родители-Целта е споделянето на мнения и опит, обмяна на съвети и умения свързани с отглеждането и възпитанието на децата от възрастовата група.

-Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на малки деца от 0 до 3 г. Целта е изграждане и развитие на умения за адекватна грижа и справяне с проблемите на ранното детско развитие, усвояване на практически умения свързани с хранене, хигиена, здравна грижа и др. Целта е допълнителна индивидуална подкрепа на участниците в групите за консултации и подкрепа описани по-горе, с възможност за провеждане в домашна среда.

Поддейност 4.2. Ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и специална педагогическа подкрепа. Целта на услугата е предотвратяване на изоставането и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. Услугата ще позволи и укрепи усилията на общността към ранно откриване на уврежданията.

Нуждата от предоставянето на услугата се изразява и в частта с оказване на подкрепа на родителите и подпомагане на детето във всички области на развитие. Услугата ще се осъществява на място в Центъра за ранна интервенция, открит по Проекта за социално включване, в родилни отделения, мобилна работа на терен и детски градини и училища.

Ще се предоставя и специална педагогическа подкрепа. Целта е подкрепа на децата с увреждания и техните родители за успешна интеграция в системата на образованието. Услугата ще бъде насочена към взаимодействие със семействата на децата и с педагогическия състав.

Поддейност 4.3. Допълнителна подготовка за равен старт

Услугата ще се предоставя чрез дейността Създаване на летни групи/училища. Целта на услугата е да се подобри училищната готовност на децата от целевата група, да се създадат положителни нагласи за ученето и да се повиши тяхната мотивация, увереност и им се даде равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас, чрез създаване у децата на умения за активно и самостоятелно учение, за работа в екип и решаване на проблемни ситуации. Развиването на умствените, творчески и социални умения ще доведе и до цялостното развитие на детето.

Поддейност 4.4. Въвеждащи и надграждащи обучения за служителите и супервизия.
Целта на тази дейност е екипа на услугите да бъде подготвен за работа съгласно най-актуалните тенденции в областта на ранното детско развитие.

Първоначално ще се проведе въвеждащо обучение на всички специалисти, с което ще им бъде предоставена възможност за надграждане и дообогатяване на методите им на работа с децата, техните семейства и персонала в услугите за ОГРДВ. Ще се използват програми, разработени от достоверни и авторитетни организации в областта на ранното детско развитие и работата с уязвими социални групи (напр. СЗО, УНИЦЕФ и др.).

Чрез изпълнението на проекта целим да обхванем 360 деца.

Срока на изпълнение на проекта е 20 месеца, като се планира услугите да започнат да се предоставят, считано от 01.10.2023 г.

Общата стойност на проекта възлиза на 382 059.73 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура