Община Смолян: По темата за ВиК трябва да се води експертен дебат

07 Sep, 2023

Община Смолян категорично се противопоставя срещу некоректното политическо говорене по чисто професионална тема, каквато е развитието и управлението на ВиК сектора.

По темата следва да се води професионален и експертен дебат, в който държавни и местни власти да търсят общи решения, посочиха в изявление от Общинската администрация.

По този повод местната управа предостави информация и подробности за „Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян“.

През 2011 г. на официална церемония в сградата на Министерството на околната среда и водите е подписан договор за проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”. Той беше предвиден да се реализира на два етапа.

От страна на Община Смолян през първия етап са изпълнени дейности, като прединвестиционно проучване (ПИП), изработване на парцеларни планове за линейна инфраструктура, документация за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, идейни и работни проекти и други съпътстващи дейности.

Всички дейности са изпълнени и приети от Управляващия орган без забележки. Извършеният разход от Община Смолян за изпълнението на дейности е верифициран на 100%.

Справка на сайта на ИСУН http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=50420

През втория етап на проекта се предвиждаше изпълнението на строително-монтажните работи по реконструкция и изграждане на ВиК – Системата на гр. Смолян

Поради настъпили законови промени и във връзка с прилагането на „Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в република България 2014-2023 г.“, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 07.05.2014 г., дейности за изпълнение на проекти във ВиК сектора е прехвърлен на ВиК дружеството, оператор на съответната територия. Конкретен бенефициент по проекта стана „ВиК“ – Смолян ЕООД.

Според Общинската управа са неверни внушенията, че подписаният договор за проектиране и строителство на водния цикъл не успява да започне, поради липса на капацитет или заради некачествено изготвен работен проект.

Причините са чисто стратегически, които държавата предприе за цялостно управление на водния сектор в страната.

Развитието на ВиК сектора е приоритет на Община Смолян като по всички възможни линии и програми, по които Общината може да участва за финансиране се подготвят проекти и се кандидатства.

В последните години са реализирани редица проекти по линия на ПУДООС, МРРБ, МФ, ОПРР и други финансови източници, като:
– Частични реконструкции на водопроводи по улиците в селата Смилян, Чокманово, Соколовци;
– Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белев дол;
– Вътрешна водопроводна мрежа в с. Могилица;
– Извършване на строителни и монтажни работи на обект: външен водопровод за с. Могилица;
– Реализация на проект за изграждане на водопровод, битова и дъждовна канализация по ул. „П.Р. Славейков“;
– Реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Полковник Серафимов“ и ул. „Наталия“, гр. Смолян;
– Изграждане и благоустрояване на ул. „Никола Петков“ от о.т.94 до о.т.53, гр. Смолян – част канализация и част пътни съоръжения“;
– Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. Смолян;
– Частична реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, община Смолян“;
– Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци, община Смолян – I етап”;
– Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Виево, община Смолян“

Изказванията на някои политически субекти, преследващи чисто популистки цели и амбиции, не води до подобряване на диалога между институциите, а само поражда напрежение и разделение в обществото, допълниха от Община Смолян.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура