Ще изграждат нови беседки и места за пикник край язовир Доспат

30 May, 2023

Въпреки политическата и финансова криза налегнала страната, работата по изграждането на общинската инфраструктура и изпълнението на социални програми в Община Доспат не спира, съобщи кметът на Общината инж. Елин Радев.

Наскоро завършихме основен ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Късак включващ саниране на старата част на училището, пълен ремонт на тоалетни възли, полагане на теракота по салони, стълбища и столова.

Ремонтирани са класните стаи, които придобиха много уютен вид за учениците. Монтирано беше изцяло ново осветление и пожароизвестяване, монтираха се и противопожарни врати. Извърши се ремонт на отоплителната инсталация. Довършват се подпорни стени и огради на имота на ОУ, и с това същият приключва. Стойността на обекта е 305 210 лв.

Започнахме ремонт и на Детската градина на с. Късак. Дейностите, които ще се изпълняват са саниране на сградата, ремонт на покрива, полагане на топлоизолация на тавана, подмяна на част от дограмата, ремонт на бани и тоалетни, ремонт на стаите, полагане на паркет, ремонт на стълбища и коридори (полагане на теракота), пожаро-обезопасителни мерки и инсталации, изграждане на детска площадка отвън, изграждане на подпорни стени и други. Стойността на обекта е 513 312 лв.

В момента се изпълнява проект „Реконструкция и рехабилитация на улици от населените места в община Доспат – с. Късак, гр. Доспат, с. Барутин и с. Црънча“ на стойност 727 000 лв., включващ полагане на бордюри, изграждане на тротоари , водостоци и асфалтиране на улици в изброените населени места, както следва: Входната улица „Родопи“ и прилежащите към нея свързани улици „Стадиона“ и „Звезда“ в с. Късак.

В с. Црънча на улица „Родопи“ ще се изграждат тротоари; в с. Барутин ще се асфалтира улица „Велико Търново“ и ще се положат тротоари по част от улицата; в гр. Доспат е предвидено да се ремонтират улиците към поделението и улицата „Калдаръма“.

Започва изграждането на подпорна стена, която ще укрепи част от улица „Граничар“ в гр. Доспат, която е с дължина 50 м. Стойността на обекта възлиза на 446 402 лв.

Също в близки дни започва изграждането и на подпорна стена в кв.1 на село Барутин на р. „Караджа дере“. Дължината на стената е 60 м., а стойността на обекта възлиза на 451 507 лева.

Започваме ремонт на водопровода и канализацията на улица „Граничар“ в гр. Доспат и изграждане на нов водопровод на улица „Рибарска“, като общата стойност на двата обекта възлиза на 320 880 лв.

Продължава изграждането на водопровод на улица „Крайбрежна“ в гр. Доспат. Ще се извърши и насипване с трошено-каменна настилка до подготовка за асфалтиране.

Към настоящия момент се изпълняват и предстои да бъдат изпълнени следните проекти, за които има осигурено финансиране:

Сключен е административен договор по проект “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 – км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат” по процедура “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ в размер на 212 370,00 лв. Предстои стартиране на обществена поръчка в близките дни за избор на изпълнител на СМР и след това изпълнение на дейностите заложени в проекта.

В процес сме на стартиране на обществена поръчка по проект „Изграждане на дребна техническа (туристическа) инфраструктура – беседки и места за пикник край язовир Доспат“, по програма за морско дело и рибарство в размер на 185 023,66 лв.

След избор на изпълнител на СМР след това изпълнение на дейностите заложени в проекта.

Одобрено е проектно предложение с „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Доспат“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

В близките дни ще бъде ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект. След като бъде изготвен проекта ще стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР – подмяна на улично осветление във всички населени места, доставка и монтаж на системи за външно изкуствено осветление и внедряване на централизирана система за интелигентно управление.

Проектът е на обща стойност 799 911.37 лв. с вкл. ДДС.

Одобрено е проектно предложение „Информационно-образователни инициативи за опазване на природната среда“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер 37 250.00 лв.

Проектът предвижда информационно-образователни инициативи, насочени към опазване на природната среда и превенция на замърсяванията на територията на община Доспат, в частност на водните обекти. Също така изготвяне и разпространение на брошура, насочена към опазване на биологичното разнообразие в района.

Изпълнява се проект „Грижа в дома в община Доспат“ по Програма развитие на човешките ресурси“, като БВП е в размер на 252 755,74 лв. Предоставят се почасови мобилни социално-интегрирани и здравни услуги на 46 потребители в община Доспат.

Изпълнява се „Топъл обяд в Община Доспат” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. съфинансиран от Европейски социален фонд плюс. П

о проекта се предоставя топъл обяд на 140 лица в седем населени места в община Доспат.

Общата стойност на проекта „Топъл обяд в Община Доспат” е в размер на 385 593,60 лв.

Община Доспат реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат “ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0064-C01 за период от 18 месеца. Проектът стартира от 01.04.2023 г.

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002.

Административен договор – № BG05SFPR002-2.002-0064-C01.

Обща стойност на проекта: 32 913.00 лв., 100% Безвъзмездна финансова помощ.

Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.10.2024 г. (18 месеца)

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура