Огромен интерес от смолянчани към смяната на старите печки с климатици

28 Mar, 2023

Наблюдава се изключителен интерес от страна на смолянчани към проекта за подмяна на горивната база.

След като община Смолян обяви нов прием, подадените заявления от 1 до 24 март 2023 г. са 555.

Като цяло общо подадените заявления към същата дата са 3 494, информира Общината.

По проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ към 24 март монтираните уреди на пелети са 560, а монтираните климатици са 692.

По новия прием заявените уреди на пелети са 155, а за климатици -955. Броят им е по-голям, защото хората посочват от 1 до 3 климатика в едно заявление.

Припомняме, че по настоящия прием заявления за участие по проекта “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян” се приемат до 28.04.2023 г.

По проекта се финансират уреди работещи на пелети (сухи камини, камини с водни ризи, котли); на ток – климатици; на газ – котли; уреди на друга биомаса (печки екодизайн).

Заявленията получени от настоящия прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране. Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г.

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

Заявление по образец и Специализиран въпросник; Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).

Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.

Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие.

Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Всички монтажи ще бъдат извършени до месец ноември, 2023 г.

Община Смолян благодари на Тодора Семерджиева, Вижданка Червенкова и Сийка Анастасова, които ни изпратиха снимки на монтираните климатици в домовете им.

Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ е от важните за Общината, финансиран е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 .

Подробности на: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/4410

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура