Смолян реализира проект за укрепване на общинския капацитет

01 Feb, 2023

На 01.02.2023 г. стартира реализирането на проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Основната цел на проектното предложение е предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на обществото ни, чрез повишаване капацитета на служителите на Община Смолян, при изпълнението на правомощията на общината по Закона за личната помощ (ЗЛП), Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Целевата група по проекта са служители на общинска администрация Смолян и ръководителите на социални институции, предоставящи социални услуги на територията на община Смолян.

Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта са:

1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общината по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офис);

2. Наемане, обучение и супервизия на персонала – В рамките на проекта ще бъдат назначени трима експерти за период от 23 месеца, които ще отговарят за информиране, консултиране, прием на заявления за ползване на социални услуги, осъществяване на контрол на качеството на предоставяните услуги и др.

Предвидени са обучения и супервизия на новоназначените служители, експертите от общинска администрация и ръководителите на социални услуги, предоставяни на територията на общината, с което ще се повиши капацитета и качеството на работа на служителите.

3. Изготвяне на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно – социални услуги на общинско и областно ниво;

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а общата стойност възлиза на 174 588 лева.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура