Община Неделино ще изпълнява нов социален проект за грижа в дома

22 Nov, 2022

На 18.11.2022 г., Община Неделино подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 291 218,56 лева.

Проектните дейности стартират, считано от 21.11.2022 г. и са за период от 12 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 53 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на Проект “Грижа в дома в Община Неделино” е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най- уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

–             Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

–             Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

–             Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени следните лица: диспечер/координатор– 1 бр., психолог – 1 бр., медицинска сестра – 1 бр., шофьор – 1 бр. и домашни помощници – 15 бр..

В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда.

 

Снимка: Интернет

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура