Позиция на Община Смолян относно метенето и опесъчаването на улици

30 Sep, 2022

Във връзка с публикациите и внушенията на определена политическа партия, относно дейностите по метене, уборка на улици и тротоари, както и опесъчаване на пътната мрежа, Община Смолян представя следните факти:

1. Съгласно техническата спецификация към договор „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа, разположена на територията на град Смолян”, изпълнението на поръчката включва извършване на дейности, свързани със снегопочистване и зимно поддържане на улиците на територията на гр. Смолян. В утвърдения Оперативен план от договора – „Зимното поддържане и снегопочистването на уличната мрежа на гр. Смолян, по маршрутите на градския транспорт се извършва до 05:00 часа.“ До този час изпълнителят следва да е изпълнил всички дейности, с които да се осигури безопасното преминаване на автомобилите по улиците. Изпълнението по метене и опесъчаване в един и същи ден на една улица е възможно, когато опесъчаването се извършва в ранните часове на денонощието, когато температурите са ниски и налагат обезопасяването на улиците, а в същия ден е предвидено и възложено метене на тротоарните площи, пешеходни зони, стълбища, детски площадки, подлези, надлези, площадни пространства. Обхвата на изпълнение на дейността опесъчаване е уличното платно, а на дейност метене е основно на тротоарните площи.

2. Договора с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“ е сключен след проведена процедура по възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура.

Стойността на сключения договор е 15 039 300 лв., но някои политически субекти пропускат да уточнят, че срокът на договора е за 5 години и предмет на този договор са 11. дейности:

 • Дейност 1: Сметосъбиране на твърди битови отпадъци;
 • Дейност 2: Сметоизвозване на твърди битови отпадъци;
 • Дейност 3: Събиране и извозване със самосвали на градински отпадъци, сгурия от отопление през зимния сезон и др. отпадъци;
 • Дейност 4: Разделно събиране и извозване на битови биоразградими отпадъци;
 • Дейност 5: Разделно събиране, съхраняване и извозване на битови биоразградими отпадъци;
 • Поддържане на териториите за обществено ползване чрез метене;
 • Поддържане на териториите за обществено ползване чрез миене;
 • Уборка;
 • Почистване на улични оттоци;
 • Почистване на нерегламентирани замърсявания;
 • Почистване на улични платна от наноси и кал.

3. Съгласно техническото задание, дейностите метене, уборка и опесъчаване са дейности, които се извършват върху различни площи от териториите за обществено ползване, в зависимост от тяхната необходимост, през различни части от денонощието. Тези дейности, като стойност съставляват незначителна част от общата стойност на сключения договор, което автоматично оборва една от тезите на внушенията, които се правят с ясно изразен политически оттенък.

Метенето е основен метод за почистване на тротоарни площи в населените места.
Чрез дейността метене се цели отстраняване на всякакъв вид замърсяване, като се събира и падналият от тротоарите нанос върху пътното платно, в близост до бордюра. Предмет за обработката по този способ са главно тротоарните площи, пешеходни зони, детски площадки, стълбища, подлези, надлези, площадни пространства или това са предимно места, където не се извършва опесъчаване. Почистват се и прилежащите към тротоарите озеленени площи.

Дейностите по метене и уборка се извършват след възлагане. В месечните графици за метене и уборка е възложено и са пресметнати количества само за почистване на тротоарната площ на отделните улици.
Освен основните дейности /метене и уборка/, дейността- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване включва:

 • Автоматично миене на определени обществени места. Оросяване на уличните-през летните месеци;
 • Почистване на улични оттоци;
 • Почистване на нерегламентирани замърсявания;
 • Почистване на улични платна от наноси и кал;.

Почистването на уличните платна от наноси и кал се извършва при необходимост и след възлагане.
Такова възлагане е направено през м. февруари, 2022 г. във връзка с получени сигнали за запрашване на въздуха поради покачване на дневните температури.

Съгласно изложеното е видно, че внушенията, които се правят са неверни и са откровена лъжа. Категорично няма препокриване на дейности. Видно е, че различните дейности по метене, уборка на улици и тротоари, както и опесъчаване на пътната мрежа, се извършват върху различни площи, а не върху една и съща.

В дните, в които метеорологичните условия не са позволявали, съответно възложено метене не е извършвано и това е констатирано с протоколи от моментни проверки. За същото не е разходван финансов ресурс. Видно, от предоставените от някои политически субекти месечни протоколи, отчетените количества са доста по-малко от възложените за съответните месеци, именно поради факта, че в определени дни метеорологичните условия не са позволявали метене.

Видно от метеорологичните данни и измервания на Автоматичната измервателна станция разположена на територията на община Смолян за месец февруари, в периода от 01.02. – 08.02.2022 г. температурите са предимно ниски и в този период дейността – метене не е извършвана

След този период поради повишаване на максималните и средни температури са извършвани дейностите по метене и миене. В този период се наблюдават и ниски минимални температури, затова съгласно утвърдения оперативен план се извършва и дейност по обработка на уличните платна против обледеняване до 5 часа на съответния ден. А през деня поради повишените температури се извършва метена на тротоарните площи.

Независимо от това, че февруари е зимен месец, освен метене и уборка е извършено и миене на централните улици, поради получени множество сигнали за запрашване на въздуха и отчетени данни от Автоматичната измервателна станция (АИС-Смолян). Такова миене е извършено в периода 20.02. – 23.02.2022 г.. Аналогични са условията и през месец декември, 2021 г. и месец януари, 2022 г. Добре е, когато някой се упражнява на гърба на хората да се запознае в детайли с проблемите свързани със запрашаването през зимния период, усилията на Европейската комисия за справяне с проблема, защитените проекти от община Смолян в тази връзка и реалните стъпки за подобряване качеството на атмосферния въздух, както и чистотата в населените места.

PDF файл – Справка за средно- денонощни стойности от Изпълнителната  агенция по околна среда

PDF файл – Снимков материал от м. декември, 2021 г., м.есеците януари и февруари, 2022 г., от който е видно, че се извършва метене на тротоарните площи, както и събиране на наноси и кал.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура