Община Доспат приемa заявления за получаване на топъл обяд

20 Sep, 2022

Община Доспат ще кандидатства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд”.

С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата и изискванията на програмата обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение №1  Заявление – декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /по образец/.

Услугата ще се предоставя в периода от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., в рамките на работните дни в следните населени места: град Доспат, с. Барутин, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Бръщен, с. Црънча.

Допустими целеви групи са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Приложение № 1  Заявление – декларация и Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /по образец/, може да изтеглите от интернет страницата на Община Доспат или да получите на място в деловодството на Община Доспат, както и в Кметствата на с. Барутин, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Бръщен, с. Црънча.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура