Община Смолян с важна информация за смяната на отоплителните уреди

15 Aug, 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ уведомяваме Ви, че към настоящият момент Община Смолян обяви и проведе обществена поръчка с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДМЯНА НА УРЕДИ“ по 4 /словом: четири/ обособени позиции,

По ОП №3:„Доставка на отоплителни уреди за битово отопление на природен газ” няма постъпили оферти и предстои повторно обявяване на процедурата.

По ОП №4: „Доставка на отоплителни уреди за битово отопление на твърдо гориво” сме в процес на сключване на договор с Изпълнител.

По ОП №2: „Доставка на отоплителни уреди за битово отопление на ток (климатици)” има постъпила жалба срещу решението за избор на Изпълнител. Към настоящият момент жалбата се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). През месец Септември 2022 г. се очаква решение по постъпилата жалба.

По ОП №1: „Доставка на отоплителни уреди за битово отопление на пелети” има избран Изпълнител, като през месец Август ще бъде подписан договор за доставка на пелетните уреди.
За участие по проекта бяха подадени общо 2889 заявления. В процеса на оценка за допустимост, съгласно обявените критерии и срокове, част от заявленията не бяха допуснати до оценка. При оценката, всяко едно заявление получава определен брой точки групирани в четири групи, както следва:

  • Първа група – заявления получили над 50 точки;
  • Втора група – заявления получили между 40-50 точки;
  • Трета група – заявления получили между 30-40 точки;
  • Четвърта група – заявления получили под 30 точки.

Община Смолян започна процедура за сключване на договори по ОП №1 с домакинствата, които са получили над 50 точки (първа група), като бяха изискани допълнителна информация/документи. През месец Август 2022 г. същите ще бъдат изготвени и подписани.

След подписване на договорите, същите ще бъдат предоставени на Изпълнителя, който има ангажимент до 20 число на предходния месец да предоставя график на домакинствата, в които ще бъде извършен съответния монтаж.

С оглед настъпване на отоплителния период и необходимостта за осигуряване на съответното гориво за отопление, представяме следния индикативен график за монтаж на уредите на пелети по ОП №1, както следва:

  • В периода 09.2022 г. – 12.2022 г. монтаж на уреди за – Първа група;
  • В периода 01.2023 г. – 04.2023 г. монтаж на уреди за – Втора група;
  • В периода 04.2023 г. – 08.2023 г. монтаж на уреди за – Трета група;
  • В периода 08.2023 г. – 11.2023 г. монтаж на уреди за – Четвърта група.

Посочените периоди са индикативни и ще зависят от представените графици на Изпълнителя. За всяко промяна ще бъдете информирани своевременно. В зависимост от темпото с което ще се извършват монтажите на уредите, Община Смолян съвместно с Изпълнителя ще се опитат да ускорят процеса на демонтаж и монтаж, като своевременно увеличат екипите за монтаж. Посоченият график може да се променя в зависимост темпа на монтаж.

По отношение на ОП №2: „Доставка на отоплителни уреди за битово отопление на ток (климатици)” докато не приключи цялата процедура по обжалване, не е възможно стартиране изпълнението на доставките и монтажа на предвидените климатици.

Във връзка с горе изложено и с оглед предстоящия зимен сезон 2022 г. – 2023 г., домакинствата следва да си подсигурят съответното гориво за отопление, съгласно посочени предвижданията и индикативни периоди за монтаж на заявените уреди.

Приложение: Списък на заявленията със съответните точки от извършената оценка

С уважение,

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура