Общински съвет Смолян ще заседава онлайн на 27 януари

21 Jan, 2022

Свикват заседание на Общинския съвет в Смолян на 27 януари 2022 г. от 13.00 часа при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от общината.

В предложения дневен ред са включени 24 точки:

1. Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план, за изменение на част от улична регулация на поземлен имот с кадастрален № 221, участващ в улична регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.51 в местност „Кравефермата“, землище на с. Смилян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.113.53 в местност, землище гр. Смолян, Община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла Община Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 48814.2.251 по плана на с. Могилица“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ул. „Продан Табаков“/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се в сграда разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Отдаване под наем на помещение, разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастралната карта на гр. Смолян, образуващ УПИ I – Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.3, УПИ IV-1020 в кв. 105 по плана на гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Продажба на ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163, УПИ XIII – 101.163 в кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.501.328, ведно със сграда с идентификатор 14605.501.328.1 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Изкупуване на поземлен имот № 713, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.50 по кадастралната карта на гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Възможност за осъществяване на сътрудничество с планински общини в Княжество Андора.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Изпращане на покана за свикване на извънредно присъствено общо събрание на съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ и СР“ ООД с ЕИК: 120040327, прекратяване на дейността на дружеството и обявяване в ликвидация.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Одобряване на Устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения от общите мрежи и съоръжения по Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Питания, становища и други.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура