Златоград въвежда система за разделно събиране на растителни отпадъци

04 Oct, 2021

През месец октомври 2021 г. в Община Златоград ще стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци.

На определени места, съгласно изготвена схема, ще бъдат разположени кафяви контейнери с надпис „САМО ЗА РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК”.

Контейнерите ще се обслужват със специализирана техника, съгласно обявен график.

Събраните биоразградими отпадъци ще се транспортират до въведената в експлоатация новоизградена компостираща инсталация на територията на Регионално депо Мадан, за производство на компост.

Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставяни в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им  и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Златоград, панел „Управление на отпадъците” и ще бъде раздадена на всички домакинства.

Общинска администрация Златоград призовава жителите на всички населени места в общината, да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Златоград.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура