Преобразуват Хосписа в Мадан

17 Sep, 2021
Единственият просъществувал хоспис в Смолянска област е открит през 2004 г. по програма ФАР. През септември 2008 година, когато приключва финансирането му по проекта, ОбС и Общинската администрация в Мадан са поставени пред дилемата, дали да закрият тази социална придобивка, или да се издържа от оскъдния бюджет на общината и от малкото пари-внос от всеки домуващ.

2008 до настоящия момент финансовата тежест за съществуването му се поема изцяло от общината, независимо, че се обслужват пациенти, главно жители на други общини- Смолян, Рудозем, Баните, Златоград, Чепеларе, Пловдив и др.

За последните десет години от общинския бюджет са изразходени близо 1 100 000 лв за издръжката му.

През всички тези години общинското ръководство многократно е търсило съдействие за намиране възможности за допълнително финансиране, както на областно ниво, така и от социалното министерство, но без резултат. А с всяка следваща година, разходите за издръжката на Хосписа и обезпечаването на персонала с адекватни месечни възнаграждения за нелекия им труд, драстично се увеличават.

В момента се предоставя решение на дългогодишния проблем, чрез възможността подобен тип социална услуга да бъде финансирана от държавата, без да утежнява общинския бюджет.

С новите правила и изисквания на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, влязъл в сила от 17.11.2020 г., планирането на социалните услуги се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги.

В предварителното картиране, Община Мадан е планувала запазването на съществуващите досега социални услуги на територията на общината, делегирана държавна дейност, както и разкриването на нови три социални услуги.

Една от тях ще бъде разкриването на „Интегрирана здравно – социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от медицински грижи“, която ще припокрие напълно услугите на досегашния Хоспис. Като новата услуга ще бъде изцяло финансирана от държавния бюджет.

Планирано е тя да се предоставя в сградата на Хосписа, тъй като едно от условията при кандидатстване е сградата да бъде общинска и в близост до медицински център. Друго важно условие за одобрение е да няма две идентични услуги, които да се предоставят на територията на общината.

В картирането са заложени и още две нови социални услуги, а именно „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ и „Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания“. Разкриването на новите услуги се очаква да бъде след приемане на Наредбата за качеството на социалните услуги.

Водещ приоритет в управлението на Община Мадан продължава да бъде разгръщането на активна социална политика. Тя е сред най-социалните общини с пълна палитра на предлаганите социални услуги за всички целеви групи, осъществявани чрез редица механизми, както със собствено, така и с външно (държавно и европейско) финансиране.

 

Източник: Община Мадан

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура