Община Мадан засилва контрола за неправилно изхвърляне на отпадъци

10 Sep, 2021

Поради зачестилите случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци (хартия, картон, стъкло и др) от търговските обекти на неразрешени за това места, както и в съдовете предназначени за битови отпадъци,

Община Мадан уведомява, че съгласно чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно и ползвателите на търговските обекти са задължени  да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.

Забранено е поставянето им в или до контейнерите предназначени за битови отпадъци. Това от своя страна затруднява и бави служителите, ангажирани със сметосъбирането и  сметоизвозването. Създават се неудобства и на гражданите, които в този период не могат да ползват контейнерите по предназначение.

Санкциите за допуснати нарушения от юридически лица по Закона за управление на отпадъците са от 3 000 до 10 000 лева. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура