Населението в Смолянска област стремглаво намалява

22 Apr, 2021

Демографската картина в област Смолян за 2020 г. показва, че продължава тревожната тенденция за намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Смолян е 101 887 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2019 г. населението на областта е намаляло с 1 645 души, или с 1.6%.

Мъжете са 48 940 (48.0%), а жените – 52 947 (52.0%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта по данни на отдел “Статистически изследвания” в Смолян.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 788, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.5%, а на мъжете – 20.8%. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (38.8%), Чепеларе (29.0%), Девин (27.4%) и Неделино (26.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.5%, Рудозем – 21.4% и Мадан – 23.0%.

Към 31 декември 2020 г. децата до 15 години са 11 710, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този показател не е променен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.4%, Мадан – 12.3% , Смолян и Доспат- 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.8%.

Към 31 декември 2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 58.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2, 41.1 и 48.7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 53.9%, отколкото в селата – 64.3%.

Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (80.6%), следвана от Чепеларе (64.8%), а най-благоприятно – в общините Доспат – 48.1% и Борино – 51.5%. За страната този показател е 56.7%, а за София (столица) – 48.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 45.8 години през 2015 г. и достига 47.8 години в края на 2020 година. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.0 години, а в селата – 50.2 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 59 209 души, или 58.1% от цялото население, като мъжете са 31 827, а жените – 27 382. Трудоспособното население е намаляло с 1 545 души, или с 2.5% спрямо предходната година. Към края на 2020 г. в над трудоспособна възраст са 30 165 души, или 29.6%, а под трудоспособна възраст – 12 513 души, или 12.3% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31 декември 2020 г. това съотношение е 41. За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора.

Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем и Смолян – 46. Най-нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 22 и 34 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Към 31 декември 2020 г. в градовете живеят 57 776, или 56.7%, а в селата – 44 111, или 43.3% от населението на областта. За страната процентите са съответно 72.9 и 27.1.

Към края на 2020 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян. В 90, или в 37.5% от населените места живеят под 50 души. С население над 5 хил. души са четири града в областта и в тях живее 43.2% от населението.

 

  • Снимка: Село Чамла – Wikipedia

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура