Община Доспат организира публично обсъждане на плана за интегрирано развитие

09 Apr, 2021

Община Доспат е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г. Планът е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 9 април 2021 г. до 9 май 2021 г.

Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg или в деловодството на общината до 9 май 2021 г., включително.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Доспат е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години.

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Доспат е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Доспат отправя покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура