Нова мярка ще стимулира увеличаването на горските площи във фаза на старост

31 Dec, 2020

Нова мярка ще стимулира запазването и увеличаването на горски участъци във фаза на старост. Прилагането на тази мярка ще доведе до подобряване на състава и структурата на горските насаждения и ще подпомага опазването на биологичното разнообразие в горите.

Мярката „Горско екологични дейности в горите“ ще се прилага за първи път в новата Обща селскостопанска политика. Предвидените дейности целят ограничаване на традиционните стопански въздействия върху горските насаждения чрез създаване на необходимите екологични условия и стимули. Проектът на мярката предвижда в част от площта на насажденията, или за отделни клъстери от дървета, да се спрат дългосрочно планираните сечи.

Съответните площи ще бъдат обозначавани на терен и на карта. Дърветата, които се запазват, ще се означават със специално разработен за целта шаблон. Техните координати, дървесен вид и диаметър ще се въвеждат в регистър.

Усложняването на структурата на горските насаждения, както и наличието на повече стояща и лежаща т.н. „мъртва дървесина“, ще спомогне за опазването на редки и защитени животински видове. Ще бъдат стимулирани дейности по опазването на гнездовите местообитания на грабливи птици и черния щъркел. Това включва ограничаване на стопанско ползване на горите в радиус от 300 м около гнездата. По време на  размножителния сезон в тези зони ловът ще бъде ограничен и забранен. Планира се да не бъде допускано движението на хора и МПС в тях.

Приоритет ще бъде и трайното маркиране на дървета с хралупи и гнезда на редки и защитени видове.

Кандидатите по мярката ще трябва да доказват собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или право за стопанисването й. Минималната залесена площ за физически лица, еднолични търговци и държавни предприятия по Закона за горите е 0.5 ха. За общини, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията тя трябва да е минимум 1.0 ха.

Бенефициентите ще получават помощта под формата на годишно компенсаторно плащане на площ горска територия. Те  ще се задължават да спазват ограничения, състоящи се от едно или повече поети многогодишни задължения за опазване на околната среда.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура