12 блока ще бъдат санирани в Смолян

28 Sep, 2020

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Тя е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ръководителят на проекта и зам.-кмет на Смолян инж. Мариана Цекова представи целите му. По него ще се обновят дванадесет многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, което ще осигури по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проектът стартира на 14.07.2020г. и е с продължителност – 30 месеца.

Във включените в проектното предложение 12 сгради, има 223 апартамента, като приблизителния брой обитатели е 577. Сдруженията на собствениците съответно са 12 .

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 12 многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян, както следва:
1. Блок „Орфей-3“, ул. „Д-р Петър Берон“ № 10, гр. Смолян;
2. Блок 22, бул. „България“ № 41, гр. Смолян;
3. Жилищен блок ДАП, ул. „България“ № 27, гр. Смолян;
4. Вх. А, Б, В, ул. „Димитър Благоев“ № 8, гр. Смолян;
5. Блок „Строител-3“, ул. „Острица“ № 24, гр. Смолян;
6. Блок 50, Нов център, ул. „Дичо Петров“ № 14, гр. Смолян;
7. Военен блок 2, ул. „Г. С. Раковски“ № 31, гр. Смолян;
8. Блок 2, ул. „Константин Иречек“ № 6, гр. Смолян;
9. Ул. „Карлък“ № 5, гр. Смолян;
10. Блок „Орфей 2“, ул. „Петър Берон“ № 12;
11. Блок „Китка“, ул. „Тракия“ № 35, гр. Смолян;
12. Блок 16, вх. А и Б, бул. „България“ № 86, гр. Смолян.

Основният ефект от изпълнението на проекта е намаляване на вредните емисии на парниковите газове, подобряване качеството на въздуха и условията на средата, в която живеят и работят хората.

Обща стойност на договора за БФП е 5 081 428,76 лв. Европейското финансиране е 4 319 214,45 лв, а националното съфинансиране: 762 214,31 лв.

В пресконференцията взеха участие и представители на сдруженията на собствениците. На техните въпроси изчерпателно отговориха инж.Цекова и екипа по проекта.

За част от блоковете са изтекли процедурите по обществените поръчки и вече са подписани договорите за инженеринговите дейности. Има и жилищни сгради на които още не са приключени процедурите по обществени поръчки и няма как да започнат дейностите по инженеринг, обясня инж.Цекова.

Затова при едни блокове са започнали дейностите по саниране, а при други все още не са стартирали. До момента по различни програми са санирани 37 блока в Смолян, каза още зам-кметът на Смолян.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето