Община Доспат осигурява допълнителна патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

07 Aug, 2020

Община Доспат в качеството си на партньор на Община Девин по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” осигурява допълнителна патронажна грижа за лица по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01, по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. По проекта са обхванати 56 лица за Община Девин и 31 лица – потребители на услугата за Община Доспат.

След разразилата се епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната в следствие разпространението на корона вируса у нас много хора са в изолация и срещат трудности при подсигуряване на хранителни продукти, материали от първа необходимост и необходимите им медицински изделия и медикаменти.

Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора общинската администрация като орган на местната власт създаде условия за осигуряване на жизнено важни продукти за населението на общината, с цел неговата защита.

Поради това, че се налага да бъдат ограничени социалните контакти между хората, е необходимо да бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Най–често такива лица са лицата от целевите групи по настоящият Компонент 3 на процедурата – възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и възрастни в риск, като „Възрастен в риск” е лице, което е:
-в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
-в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
-самотен/ни родител/и дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Именно към тези лица са насочени усилията на ново наетите служители, които подпомагат потребителите в преодоляването на последиците от корона вируса, посредством съдействие в ежедневни битови нужди като доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти, заплащане на битови сметки и заявяване на неотложни административни услуги със средства на потребителите или със средства, различни от тези по договора за БФП. От предоставянето на тези услуги в

Община Девин се възползват 56 лица, попадащи в обхвата на гореспоменатите целеви групи. В Община Доспат такава подкрепа получават 31 лица, попадащи в обсега на право имащите по Компонент 3.

Общините Девин и Доспат назначиха персонал на трудов договор за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от корона вируса.

Работниците доставят храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, включително и лекарствени продукти със средства на потребителите или със средства, различни от тези по договора за безвъзмездна финансова помощ. Заплащат битови сметки на потребителите и заявяват неотложни административни услуги на същите с техни средства или със средства, различни от тези по договора за БФП.

Необходим ресурс за всеки партньор поотделно:

За община Девин
1.1 Разходи за персонал: 65 400.00 лв.
2.1 Единна ставка в размер на 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта: 26 160.00 лв.

За Община Доспат
1.1 Разходи за персонал: 36 203.57 лв.
2.1 Единна ставка в размер на 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта: 14 481.00 лв.

Резултат:Успешно подпомогнати в преодоляване на последиците от корона вируса 87 лица от целевите групи по Компонент 3,разпределени в общините ,както следва:
В Община Девин – 56 лица;
В община Доспат – 31 лица;

От месец август бяха включени още 5 потребители и един разносвач по проекта. Беше сключен договор за закупуване на материали и консумативи материали и консумативи, свързани с лични предпазни средства за нуждите на проекта, като маски, дезифектанти и ръкавици и раздадени на служителите.

Резултат: Успешно подпомогнати в преодоляване на последиците от корона вируса 92 лица от целевите групи по Компонент 3, разпределени в общините както следва:
– В Община Девин – 56 лица;
– В Община Доспат – 36 лица.

Продължителност на проекта 8/осем/ месеца – до 31.12.2020г.

 

www.eufunds.bg
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0118-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето