Позиция на Община Неделино относно спекулации по отношение на ремонт на улична мрежа

28 Jul, 2020

Във връзка с появилите се спекулации в социалните мрежи, по отношение на спечеления европейски проект за ремонт на уличната мрежа включващ ул. „Напредък“ и ул. „Дельо Войвода“, Ви предоставям следната информация:

По отношение на горецитираните обекти, към момента е избран изпълнител съгласно проведена обществена поръчка и съгласувана от Държавен фонд „Земеделие“ процедура.

Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ и община Неделино предстои да подпишат Анекс към договор № BG06RDNP001-7.001-0025-C01/07.05.2019г. за вписване на одобрения изпълнител за строителство и надзор на строително-монтажните дейности.

Към настоящият момент се подготвя от експертите в ДФЗ, което е част от стандартната процедура по изпълнение на проекти, финансирани от Европейския съюз.

За съжаление поради подадени жалби от лице живеещо на една от горепосочените улици, целящо забавяне или спиране на финансирането на обектите, допълнително ще забави техния старт и реализация.

Убеден съм, че в най-кратки срокове ще открием строителните площадки на тези улици и жителите ще се радват на новите придобивки, въпреки създадените пречки и желанието на определени лица да провалят успешните политики по подобряване на жизнената среда в красивата ни община Неделино.

 

Подобни

Новини от региона

спорт

култура

Времето