Смолян: Общинският съвет ще проведе заседание на 27 февруари

18 Feb, 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация председателят на ОбС-Смолян Венера Аръчкова свиква заседание на Общинския съвет на 27 февруари 2020 г. от 10:00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална медицина, находящ се в сграда на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Ровина, община Смолян по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ).

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за имот № 711 по кадастралната карта на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 676547.501.1707 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.278 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.404 по кадастралната карта на гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.912.177, образуващ УПИ Х-177 в кв.32 по плана на гр. Смолян

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.35 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.148.3.17 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1.  Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти с идентификатори 67653.926.339 и 67653.926.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Областния управител на област Смолян за изграждане на обект: „Нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в кв. Устово – гр. Смолян“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

15. Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разширение на спортна база на Ловно рибарска кооперация“ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян –въздушна полоса за стрелба с огнестрелно оръжие.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1.  Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.300.429 и 67653.300.430 в местност „Селище“, землището на гр.Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

17. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ “Горски дол“ – в землището на с. Широка Лъка – „ВЕТОС – ООД“

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1.  Средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2021 – 2023г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Изготвяне на План за защита при бедствия на община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 16.03.2020 г., и гласуване по дневния ред.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 – 2024г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Кандидатстване на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 83 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.719 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (пешеходната зона към Планетариума).

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Утвърждаване нов състав на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян.

 

28. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 49014.18.71.1 и сграда с идентификатор 49014.18.71.2 по кадастралната карта на с.Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост (хижа Момина вода)

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2019-2023 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на проект “Интегриран воден проект на агломерация Смолян”

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

 

 1. Участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Родопа – Смолян“ със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ №12, източно крило,  ет.5, стая 505, с  Булстат: 176147518.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 1. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 1. Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 1. Предоставена информация от „ Ученическо и столово хранене“ЕООД, гр.Смолян, съгласно Решение № 94/30.01.2020 г.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 1. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пампорово през 2019 г.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

36. Определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Смолян.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян

 

 

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето