Нов кооперативен пазар и зона за почивка изграждат в Златоград

13 Feb, 2020

В Концепцията за централна градска част на  Златоград, преминала обществено обсъждане и одобрена от Общински съвет Златоград през 2008 година, теренът на сегашния пазар, който е общинска собственост, е отреден за озеленяване.

Планира се в тази част на града да има паркова зона за кратка почивка, леки атракции, детска площадка и водна площ.

За разполагане на продукцията на местните производители на зеленчуци и други продукти от собственото им стопанство бе определен терен, срещу сградата на Ес Би Ен. В момента, част от имотите на този терен, са възстановени на частни лица, с изключение на предвиденото за паркинг и бизнес – сграда.

Предлага се изграждането на нов общински кооперативен пазар да бъде зад сградата на „Свобода-97” АД. Изграждането на нова концепция на общинския кооперативен пазар е провокирано от необходимостта да се осигури терен за разполагане на продукцията на местни производители от Община Златоград и съседните ни общини, така че да се даде възможност за по-добро обслужване на гражданите.

По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, през МИГ Кирково – Златоград, Община Златоград получи одобрение на проектно предложение „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в гр. Златоград”. Идеята за новия парк допълва и доразвива функциите на съществуващия.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето