В Смолян се проведе информационна среща със земеделски стопани

13 Feb, 2020

 „За Родопите от особена важност е сектор „Животновъдство“ да продължава да се развива, да нараства броят на стопаните и отглежданите животни в региона. Освен, че дава поминък за много хора, този сектор е изключително важен и в икономически аспект.“, заместник-областният управител Андриян Петров откри информационна среща на МЗХГ със земеделски стопани от област Смолян.

Той приветства, от свое име и от името на областния управител Недялко Славов, заместник-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов и екипа от експерти към МЗХГ, като им благодари за провеждането на тази информационна кампания. Петров призова земеделските стопани от региона да бъдат активни и диалогични, да поставят въпросите, които ги вълнуват.

Заместник-министър Иванов отбеляза, че за периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 171 млн. лв., което представлява близо 1,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Доц. д-р Янко Иванов подчерта, че през 2018 г. делът на аграрния сектор в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян е 8,4%, което е съществено над средното за страната (3,9%). „Около 93% от използваната земеделска площ в областта през 2019 г. е заета с постоянно затревени площи, благоприятстващо пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва около 5%“, обясни още той.

Според изнесените данни площите със зеленчуци заемат около 85% от обработваемата земя в областта, като най-силно развито е отглеждането на картофи. За периода 2014 – 2019 г. площите с трайни насаждения нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб (0,3% от общите за страната). Значително се увеличават заявените за подпомагане площи със сливи, орехи и лешници.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите посочи още, че от 1 септември Министерството на земеделието, храните и горите започва преброяване на земеделските стопанства.

Производителите ще попълват данните предимно онлайн, като ще има и анкетьори, които ще обиколят земеделските стопанства. „От 1 до 18 септември ще тече попълването на електронния формуляр, а анкетите на терен за събиране на информация ще се извършват от 19 септември до 19 декември“, поясни доц. д-р Иванов.

Експерти от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) запознаха стопаните от региона за Директните плащания, Предстоящи приеми по Програмата за развитие на селските райони, както  и по Програмата за морско дело и рибарство, Актуалните държавни помощи през настоящата 2020 година.

Изложени бяха новите моменти в законодателството в сектор Животновъдство и общата селскостопанска политика след 2020 г. Важен момент през следващия програмен период е, че  30 % от бюджета за ЕЗФРСР по новата ОСП ще са задължително за схеми, свързани с опазването на околната среда – агро-еколия, био-земеделие, хуманно отношение.

От особена важност в преговорния процес за България е сближаване и уеднаквяване на плащанията между държавите членки. Всички земеделски стопани могат да се запознаят и да научат повече детайли от страницата на МЗХГ, където регулярно се публикува актуална информация. На e-mail адрес cap@mzh.government.bg могат да се изпращат предложения, свързани с новата ОСП и изготвяне на стратегическия план.

Земеделските производители от региона имаха възможност да задават въпроси и да черпят информация от представителите на министерството, както по отношение на презентациите, така и относно техни отделни казуси и срещани трудности в развитието на стопанската им дейност.

Проведената в Областна администрация Смолян среща е част от информационната кампания, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите.  Участваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов и експерти от МЗХГ, заместник-областният управител Андриян Петров; представители на всички структури на МЗХГ в областта – Областната дирекция на ДФЗ, Областна дирекция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национална служба за съвети в земеделието, Регионална дирекция по горите, Директори на държавни горски стопанства и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, кметове, ветеринарни лекари и земеделски стопани от региона, представители на медии.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето